De activiteiten van de WINgroep

De WIN groep werkt aan de bouw van curatieve en preventieve psychosociale zorg

Naar aanleiding van het grote suïcideprobleem ging in juni 2003 een tweejarige counseloropleiding  van start bedoeld voor docenten, verpleegkundigen en een aantal andere key-persons uit de Nickeriaanse gemeenschap.  De opleiding markeerde meteen de start van de stichting WiN, een van  de partners in de WIN groep.  De opleiding werd op Hbo-niveau gegeven in samenwerking met de RINO Noord Holland, een door de Nederlandse overheid aangewezen opleidingsinstelling voor beroepen in de GGZ. Inhoudelijke adviezen kwamen verder van de Nederlandse Associatie van Counselors (NAC).  Er deden 20 mensen aan de opleiding mee. In oktober 2006 ontvingen 15 mensen hun diploma psychosociaal counselor. De afgestudeerde counselors hebben zich verenigd in de Associatie van Counselors in Suriname (AcS). Intussen loopt er een nascholings- en leercounselingsprogramma, waaraan ook ervaren Nederlandse collegae deelnemen. En in februari 2008 is de tweede opleiding van start gegaan, dit maal met 25 deelnemers uit allerlei lokale instellingen. Opnieuw is het doel dat zij professionele counselors worden en samen met de eerste groep een netwerk van psychosociale hulpverlening op gang brengen.

Partners in deze opleiding waren en zijn het Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (RINO) Noord Holland,  de Nederlandse Associatie van Counselors (NAC) en nu ook de Associatie van Counselors in Suriname (AcS). Counselors uit de eerste groep fungeren als docent, mentor en supervisor in de tweede opleiding.

De Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Bureau Microprojecten van de Europese Unie in Paramaribo maakten de eerste opleiding financieel mogelijk.  De tweede opleiding is mede mogelijk gemaakt door particuliere donaties en door steun vanuit de Nederlandse Ambassade in Paramaribo. De RINO Noord Holland erkent de opleiding als een Hbo-opleiding tot psychosociaal counselor.

De WIN groep werkt aan de opbouw van  jeugdhulpverlening

De WIN groep meent dat vroegtijdige interventie een goede weg is om psychosociale problemen en schooluitval te voorkomen. De WIN groep werkt daarom nauw samen met de Inspectie Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. In dat verband is er bijvoorbeeld een schoolconsultatieteam aan het werk dat met enkele lagere scholen samenwerkt waar het gaat om zorgleerlingen. Daarnaast is er een spijbelaarproject, waarin samen met de Inspectie Onderwijs en alle lagere scholen schooluitvallers zo snel mogelijk worden opgespoord. Nagegaan wordt wat de redenen van het verzuim zijn en de leerlingen worden zo snel mogelijk weer in het leerproces gebracht. Waar nodig wordt hulp en begeleiding op gang gebracht. Het Ministerie van Onderwijs helpt mee: twee docenten/counselors zijn in het kader van dit project aan de WIN groep verbonden. Het aardige van het bestaan van het spijbelteam is dat daarvan een preventieve werking uit gaat: het aantal spijbelaars is drastisch omlaag gegaan!

De WIN groep zette twee leerwerkprojecten op, één voor jongens en één voor meisjes. Het leerwerkproject voor jongens, dat onder leiding stond van Surinder Algoe, is intussen verzelfstandigd. Het leerwerkproject voor meisjes loopt nog, met steun van onze counterpart Perspektief. De meisjes werken in het Zuster Dankers Centrum voor kinderen met een verstandelijke handicap en ze nemen daarnaast deel aan de Mbo-opleiding tot zorgbegeleider.

Ook, net zoals het opsporen van kinderen die veelvuldig de school verzuimen, vormt de jeugdreclassering  een aandachtspunt. De WIN groep onderhoudt intensief contact met de Nickeriaanse politie, speciaal waar het gaat om jeugdigen die geplaatst worden in het jeugdcellenhuis. Partner Stichting Perspektief heeft de afgelopen jaren flink geholpen met het moderniseren van het jeugdcellenhuis.

De overheid heeft de WIN groep gevraagd om in samenwerking met de politie een pilot-project taakstraffen op gang te brengen.

De WIN groep ondersteunt de internaten en kinderhuizen in Nickerie op het gebied van professionalisering. Vaak helpen stagiaires in de instellingen en wordt er samen met de leiding gebouwd aan zorgplannen en een lange termijn beleid.

In oktober 2007 ondertekende de WIN groep en samenwerkingsovereenkomst met het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule in Amsterdam. De Bascule werkt in Amsterdam voor erg veel Surinaamse jeugdigen en hoopt te leren van onze expertise – net zoals wij hopen te kunnen leren van de expertise van De Bascule. Op verschillende gebieden zal de samenwerking materieel en cross-cultureel”worden uitgebouwd.

De WIN groep werkt aan de versterking van de zorg voor kinderen met een verstandelijke handicap

In opdracht van de Stichting Gehandicapten Nickerie werkte WiN aan de opzet en uitvoering van een centrum voor kinderen met een verstandelijke handicap. Op 18 april 2005 is het Zuster Dankers Centrum open gegaan. Dit centrum biedt de volgende functies: onderwijs, dagopvang, nachtopvang, voorlichting en training, belangenbehartiging, praktische pedagogische thuisbegeleiding en een orthotheek.

Op vele foto's op onze website kunt  iets zien van en over het Zuster Dankers Centrum.

Dit project heeft vele partners. De Surinaamse overheid levert het personeel. Het Nederlandse Amantiafonds maakte de bouw mogelijk; voor de bevordering van de deskundigheid van het personeel is er grote steun van de Stichting Paus Johannes XXIII Rotterdam en de Stichting MEE te Den Haag. Gedurende een aantal jaren kwamen elk half jaar professionals van deze beide organisaties. Ze hielpen mee in de professionalisering van het lokale personeel. Deze (geweldige) ondersteuning wordt geleidelijk afgebouwd en nu gaat het ZDC meer op eigen benen staan. De WIN groep zal er natuurlijk toch nauw bij betrokken blijven. Het ZDC heeft intussen ook een eigen manager gekregen: Aziz Khodabaks.

De WIN groep werkt aan de versterking van de zorg voor seniore burgers

In samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft WiN (2004) een onderzoek verricht dat de noodzaak van meer zorg voor seniore burgers duidelijk aantoonde. De WIN groep treft nu voorbereidingen om een integrale voorziening voor seniore burgers op te zetten. Ook dit centrum zal de functiegedachte kennen, namelijk diverse vormen van woonvoorzieningen, een dagopvang, een activiteitencentrum, diverse vormen van thuiszorg en een speciale vervoersdienst. De WIN groep hoopt dat dit centrum op dezelfde wijze als het Zuster Dankers Centrum tot stand kan worden gebracht. Een heel belangrijke partner in dit project is  de Stichting Pieter van Foreest in Delft, een grote instelling op het gebied van zorg voor seniore burgers. Het seniorencentrum zal vooral op het eigen (CCN)terrein tot stand worden gebracht.

De WIN groep werkt aan het terugdringen van het aantal suïcidepogingen

Samen met het Streekziekenhuis en het Korps Politie Suriname in Nickerie registreert en analyseert de WIN groep alle verzamelde gegevens. Een eerste publicatie verscheen in CRISIS, The International Journal of Suicide Prevention (augustus 2006). In de vorm van scripties werden deelonderzoeken gedaan. Deze (pre)publicaties zijn via de WIN groep opvraagbaar. Ook de suïcidecijfers kunnen via de WIN groep worden opgevraagd.

De analyse leidde bijvoorbeeld tot maatregelen om het misbruik van pesticiden in te dammen (2005). Intussen is de wet in de goede zin gewijzigd. Binnen de Taakgroep Pesticiden in Nickerie werkt de WIN groep  aan een zorgvuldiger omgang met pesticiden.  De omgang met de zo gevaarlijke pesticiden laat nog erg veel te wensen over: mensen beseffen doorgaans nauwelijks de risico’s van pesticiden.  Aan die Taakgroep nemen vele organisaties deel, waaronder bijvoorbeeld het Korps Politie Suriname, het Bureau Openbare Gezondheidszorg, de Inspectie Onderwijs Nickerie en het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De Districtscommissaris is voorzitter, WIN voert het secretariaat. Het BOG en het KPS hebben een “pesticiden Controle Unit”in het leven geroepen die toeziet op naleving van de nieuwe wettelijke regels.

Het suïcide onderzoek leidde ook tot de opzet van een afdeling psychologie aan het Streekziekenhuis. Voorheen werden suïcidepogers na  aankomst en behandeling op de EHBO doorgaans weer naar huis gestuurd. Nu worden ze allemaal (ongeveer 70 per jaar) gezien en geïnterviewd door een medewerker van de psychologisch -pedagogische afdeling. De kans is groot dat ze voor verdere begeleiding in contact met een counselor worden gebracht.

Het suïcide onderzoek leidde ook tot het opzetten van voorlichtingsactiviteiten, die in de tweede helft van 2005 zijn begonnen. Vooral scholieren werden geïnformeerd over risicofactoren en over de mogelijkheden om hulp te vinden. Via allerlei wegen werd geprobeerd ook hun ouders te bereiken. In de loop van 2008 zullen in samenwerking met de stichting SARI vrouwen in de polder worden voorgelicht. In 2007 werden alle 22 coördinatoren van SARI voorgelicht over signalen van suïcidegevaar. Ook kregen ze oefening in gespreksvoering met mensen die suïcidegedachten hebben.

Op 3 RGD-poliklinieken in de westelijke en oostelijke polders worden wekelijks spreekuren gehouden. De RGD-artsen die er werken kunnen mensen met psychosociale problemen en “medisch niet verklaarde”lichamelijke klachten naar het spreekuur verwijzen.

Het Nickerie Suïcide Preventie Programma heeft prof. dr. Ad Kerkhof als wetenschappelijk adviseur. Hij is hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en een autoriteit op het gebied van suïcidepreventie.

De WIN groep werkt aan wetenschappelijk onderzoek

De WIN groep werkt  zoveel mogelijk“evidence based” en verricht op diverse gebieden wetenschappelijk onderzoek. Niet enkel dus waar het gaat om suïcide. Zo worden er bijvoorbeeld ook testen (zoals de CBCL) genormeerd en werd er (2006) onderzoek gedaan naar depressies bij kinderen.  Verslagen daarvan zijn bij de WIN groep op te vragen. Het CBCL onderzoek kon worden gedaan dankzij materiele en financiele ondersteuning van De Bascule. In 2006 deden 250 Nickeriaanse jongeren mee aan het CBCL-onderzoek, in 2007 werd het onderzoek herhaald in Paramaribo, dit maal met bijna 300 jongeren.  De resultaten van dat deel van het onderzoek worden momenteel uitgewerkt.

Momenteel (2008) wordt meegewerkt aan het maken van een voor Suriname geschikt screeningsinstrument voor dementie.

In samenwerking met het Bureau Alcohol en Drugs Nickerie wordt (2008) onderzoek gedaan naar de omvang van het rookgedrag en alcoholgebruik onder Nickeriaanse jongeren. Ook wordt (2008) onderzoek bij jongeren  gedaan naar meegemaakte nare en vervelende gebeurtenissen, samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en De Bascule.

De WIN groep werkt aan professionalisering

De WIN groep leidt al enige tijd dus counselors  en andere lokale medewerkers op. In januari 2006 is een Mbo-opleiding tot zorgbegeleider van start gegaan. Deze opleiding werd tot stand gebracht door onze counterpart Perspektief en wordt gegeven samen met het ROC De Mondriaan Onderwijsgroep in Den Haag. Mondriaan draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking. Aan deze eerste opleiding, die een zogenaamde "beroepsbegeleidende leerweg" is, doen 20 mensen mee. Ze werken allen minstens 15 uren in de praktijk: bijvoorbeeld in de zorg voor senioren burgers, voor jeugdigen in kinderhuizen of voor gehandicapte kinderen.

De opleiding duurt drie jaren. Het eerste jaar wordt afgesloten met een deelcertificaat. Tussen de lokale docenten en Mondriaan bestaat een intensief contact. Twee maal per jaar komen docenten van Mondriaan  naar Nickerie. In mei 2008 zal, opnieuw samen met het ROC De Mondriaan Onderwijs Groep Den Haag  een tweede opleiding van start kunnen gaan. De stichtingen Perspektief en Pieter van Foreest helpen financieel de opleiding mogelijk te maken.

Daarnaast begeleidt en superviseert de WIN groep Surinaamse en Nederlandse stagiaires. Ze komen vanuit het Mbo, het Hbo en vanuit de universiteiten.

In maart 2008 wordt een leergang bestuursmanagement op Hbo-niveau gestart, waaraan 25 locale managers/bestuurders mee doen. Deze (voor Suriname unieke) leergang wordt vooral door onze partners voorbereid en gecoördineerd door dr. Bart Groeneweg, lid van het bestuur van partner Perspektief. Zij dragen ook zorg voor de financiering. Deze opleiding zal ongeveer een jaar duren.

De WIN groep werkt aan gemeenschapsopbouw en cultuur

De WIN groep heeft vanaf het begin een nauwe band met drie buurtcentra in de polders: JOPO, Jai Hind en OCON. De WIN groep ondersteunt hen op allerlei wijzen bij hun belangrijke werk, bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkbegeleiding, sociale activering en de opbouw van de buurtgemeenschap. Ook hier is de stichting Perspektief een belangrijke partner. Perspektief hielp bijvoorbeeld met het opzetten van bibliotheken en speel-o-theken, met meubilair, computers en met het financieren van vakantie-activiteiten. Ook zorgde Perspektief voor de financiering van de bouw en renovaties van de centra.

De WIN groep werkt aan het herstel van de openbare bibliotheek die is gevestigd in het WIN gebouw op het terrrein van CCN. De bibliotheek bestaat al bijna 50 jaar, maar raakte de laatste decennia ernstig in verval. De WIN groep streeft er naar de bibliotheek weer tot een goed informatiecentrum uit te bouwen, waarbij ook educatieve  internet-mogelijkheden beschikbaar zullen zijn.

Website ontwikkeld door SOFTCOM